Verilənlər bazası.Obyektləri və idarəolunma sistemləri

Verilənlər bazasının mərkəzi obyekti cədvəldir.Bu gün cədvəl əsasında verilənlər bazası geniş yayılıb.Cədvəl sətir və sütunlardan ibarətdir.Adətən sətirəvəzinə yazı, sütun əvəzinə isə sahə termini işlədilir. Hər bir yazı sahələrdən təşkil olunub.Kompüterdə verilənlər bazasını bir neçə üsulla yaratmaq olar: 1. Basic, Pascal, C++ və s. kimi proqramlaşdırma dillərini misal göstərmək olar. 2. Verilənlər bazasının idarə olunması sistemi adlandırılan (VBİS) xüsusi proqram mühitində VBİS verilənlər bazasının yaradılması üçün proqram vasitələrinin toplusudur.Hazırda bir neçə VBİS vardır ki,ən məşhuru Access,Oracle,MySQL,Yunon-dur.Ən çox istifadə olunanı Accessdir.Accessdə minlərlə cədvəl ola bilər.Hər cədvəldə yazıların sayı sərt diskin həcmindən asılıdır.Accessdə cədvəlin yaradılması 2 mərhələdə aparılır: 1. Cədvəlin strukturunun yaradılması. 2. Cədvəlin verilənlərlə doldurulması. Cədvəlin strukturunun yaradılması üçün bunlar lazımdır: 1.Sahələrin adlarını sütuna daxil etmək. 2.Sütundakı siyahıdan verilənlərin tipini seçmək. 3.Açar sahəsini qeyd etmək. 4.Sahələrin əlavə xassələrini göstərmək. Accessdə verilənlərin aşağədakı tipləri var: Mətn, memo, ədəd, tarix, zaman, pul, sayğac,məntiqi, ole,hiperistinad. Verilənlər bazasının strukturunun yaradılması zamanı başlıca açar hər hansı bir cədvəldə xüsusi sahədir.Hər bir cədvəlin baş açarı olmalıdır ki, cədvəldəki yazılar avtomatik olaraq başlıca açara görə sıralansın.Bunun sayəsində cədvəldəki verilənlər həmişə nizamlanmış olur. Kompüterdə informasiyaları saxlamaq və axtarmaq üçün verilənlər bazası adlandırılan xüsusi proqram sistemləri istifadə olunur. Verilənlər bazası informasiyanın yaxud verilənlərin nizamlı yığımıdır.Məlumatların kompüterdə verilənlər bazası şəklində saxlanması həmin məlumatların çevik olaraq tapılmasını,çap olunmasını və istifadəsini asanlaşdırır. Verilənlər bazasının mərkəzi obyekti cədvəldir.Bu gün cədvəl əsasında verilənlər bazası geniş yayılıb.Cədvəl sətir və sütunlardan ibarətdir.Adətən sətirəvəzinə yazı, sütun əvəzinə isə sahə termini işlədilir. Hər bir yazı sahələrdən təşkil olunub.Kompüterdə verilənlər bazasını bir neçə üsulla yaratmaq olar: 1. Basic, Pascal, C++ və s. kimi proqramlaşdırma dillərini misal göstərmək olar. 2. Verilənlər bazasının idarə olunması sistemi adlandırılan (VBİS) xüsusi proqram mühitində VBİS verilənlər bazasının yaradılması üçün proqram vasitələrinin toplusudur.Hazırda bir neçə VBİS vardır ki,ən məşhuru Access,Oracle,MySQL,Yunon-dur.Ən çox istifadə olunanı Accessdir.Accessdə minlərlə cədvəl ola bilər.Hər cədvəldə yazıların sayı sərt diskin həcmindən asılıdır.Accessdə cədvəlin yaradılması 2 mərhələdə aparılır: 1. Cədvəlin strukturunun yaradılması. 2. Cədvəlin verilənlərlə doldurulması. Cədvəlin strukturunun yaradılması üçün bunlar lazımdır: 1.Sahələrin adlarını sütuna daxil etmək. 2.Sütundakı siyahıdan verilənlərin tipini seçmək. 3.Açar sahəsini qeyd etmək. 4.Sahələrin əlavə xassələrini göstərmək. Accessdə verilənlərin aşağədakı tipləri var: Mətn, memo, ədəd, tarix, zaman, pul, sayğac,məntiqi, ole,hiperistinad. Verilənlər bazasının strukturunun yaradılması zamanı başlıca açar hər hansı bir cədvəldə xüsusi sahədir.Hər bir cədvəlin baş açarı olmalıdır ki, cədvəldəki yazılar avtomatik olaraq başlıca açara görə sıralansın.Bunun sayəsində cədvəldəki verilənlər həmişə nizamlanmış olur.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: