Model anlayışı.modellərin növləri.Formallaşdırma.

.Buna səbəb olaraq onu göstərmək olar ki,obyekt öyrənilən zaman mövcud olmaya bilər.Yəni,həmin obyekt və ya orijinal ya keçmişdə qalıb,ya da gələcəkdə düzəldiləcək.Modellərdən tədris prosesində də istifadə olunur.Məsələn,coğrafiya fənnində  yer kürəsinin modeli kimi  qlobusu misal göstərmək olar.Modelin başlıca xassəsi onun adekvatlığıdır,yəni modelin orijinala tamamilə uyğun olması vacib deyil.Modellər müxtəlıif cür təsnif edilir.Məsələn,modelləri istifadə sahələri üzrə təsnif etmək olar:qlobus yerin modelidir;proses və hadisələri tədqiq etmək üçün elmi-texniki modellərdən istifadə olunur.Təqdimolunma formasından asılı olaraq modelləri 2 sinfə ayırmaq olar: maddi və informasiya.Maddi modellər obyektlərin həndəsi,fiziki və başqa xassələrini maddi olaraq əks etdirir.(qlobus,anatomik mulyajlar,kristal qəfəs modelləri,binaların maketləri və s.) İnformasiya modelləri obyekt və prosesləri yalnız informasiya əsasında təsvir edir.Başqa sözlə informasiya modelinə əl ilə toxunmaq və ya gözlə görmək olmur. Informasiya modelləri özləri də 1 neçə növə bölünür.Məsələn,təsviri informasiya modellərinin yaradılmasında təbii dillərdən və şəkillərdən istifadə olunur.Formal dillərin köməyilə formal informasiya modelləri qurulur.Ən geniş istifadə olunanı riyazi dildir.Bura həmçinin cəbri dil,məntiq cəbri daxildir.Formal dillər vasitəsilə qurulan informasiya modeli prosesinə formallaşdırma deyilir.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: